Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu garażowego za zapłatę podatku od nieruchomości

Wedle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 3 ust. 4 i 5) jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.  Zastrzec jednak trzeba, iż jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

W przypadku zatem gdzie garaż wielostanowiskowy znajdujący się w budynku i posiadający odrębną księgę wieczystą, we własności którego dane osoby mają przypisane poszczególne udziały, jako całość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Innymi słowy nie jest dopuszczalnym w jednej decyzji adresowanej do konkretnej osoby opodatkowanie udziału we własności lokalu garażowego (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, I SA/Kr 1559/12).

Co więcej Do czasu zniesienia współwłasności nie jest dopuszczalne odstąpienie od wyrażonej w art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zasady solidarnego obciążenia obowiązkiem podatkowym w podatku od nieruchomości współwłaścicieli władających nieruchomością (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. akt II FSK 1748/06).

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wymiarowej w zakresie podatku od nieruchomości powinno zatem w takich przypadkach toczyć się z udziałem wszystkich współwłaścicieli i kończyć się decyzją stwierdzającą solidarny obowiązek podatkowy wobec wszystkich współwłaścicieli. Powyższe oznacza, iż jeżeli decyzja opiewa jedynie na część podatku obliczonego w zakresie odpowiadającym udziałowi danego współwłaściciela decyzja taka jest nieważna.

r.pr. D. Śmiłek

„Wynagrodzenia” od przedsiębiorcy przesyłowego a podatek dochodowy

W związku z regulacją stanów prawnych urządzeń przesyłowych właściciel gruntu może otrzymać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości to nawet jeśli wypłacone jest ono na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej będzie podlegać opodatkowaniu (art. 21 ust. 1 pkt 3 b ppkt b ustawy o PIT). W takim przypadku powstanie zatem obowiązek rozliczenia tego przychodu w odpowiednim zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym przedmiotowe wynagrodzenie zostało wypłacone.

Inna sytuacja zachodzi w przypadku wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Na gruncie ustawy PIT (art. 21 ust. 1 pkt 120 a ustawy o PIT, analogicznego zwolnienia brak w ustawie o CIT) wolne od podatku jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

r.pr. D. Śmiłek

 

 

Ustawa o PIT- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Ustawa o CIT-  ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych;

Odszkodowanie wolne od podatku

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: PIT), z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku (art. 21, 52, 52a, 52 c PIT), bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 PIT, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkami tam wskazanymi.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 29 PIT wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Z powyższego wynika, iż przypadku gdy odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (np. na podstawie art. 215 dotyczącego odszkodowań za nieruchomości na „gruntach warszawskich”) to będzie korzystać z ww. zwolnień przedmiotowych i przychód taki będzie wolny od podatku.

r.pr. D. Śmiłek

Od garażu wyższy podatek!

W sytuacji, gdy garaż jest samodzielnym lokalem niemieszkalnym (wyodrębnionym prawnie, posiadającym odrębną księgę wieczystą) podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według wyższych stawek przewidzianych dla budynków lub ich części pozostałych, a nie według stawek jak dla budynków mieszkalnych. Zasadę tę stosuje się nawet w przypadku gdy garaż taki usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Takie wnioski płyną z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11).

r.pr. D. Śmiłek

 

Roszczenie przedsiębiorcy przesyłowego nie ulega przedawnieniu!

Zgodnie z art. 305 (2) par. 1 Kodeksu Cywilnego Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Wedle Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. akt III CZP 101/12) roszczenie takie nie ulega przedawnieniu podobnie jak roszczenia posiadacza o przeniesienie własności działki zajętej pod budowę na cudzym gruncie (art. 231 Kodeksu cywilnego) czy też roszczenia o ustanowienie służebności gruntowej w razie przekroczenia granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia (art. 151 zdanie 2 Kodeksu cywilnego) lub roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej (art. 145 i art. 146 Kodeksu cywilnego) . Jak zauważono w uzasadnieniu judykatu „roszczenie to bowiem istnieje tak długo, jak długo utrzymuje się na gruncie stan pozwalający na żądanie ustanowienia służebności przesyłu i tak długo istnieje też możliwość dochodzenia tego roszczenia. Dopóki zatem na gruncie trwa stan faktyczny odpowiadający hipotezie art. 305 (2) k.c., roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie może ulec przedawnieniu, natomiast z chwilą ustania tego stanu faktycznego, roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przestaje istnieć, a zatem ocena przedawnienia takiego roszczenia jest bezprzedmiotowa.” 

r.pr. D. Śmiłek