Operat szacunkowy wiąże Sąd

Zgodnie z 157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( dalej: u.g.n.), oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych. W sytuacji gdy strona podważa prawidłowość sporządzonego w sprawie operatu szacunkowego, to na poparcie swoich zarzutów powinna zgodnie z treścią art. 157 u.g.n. przedstawić przeciwdowód z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych lub inny operat, do którego, Sąd musiałby się ustosunkować.

Jednocześnie dowód z operatu szacunkowego podlega ocenie Sądu, tak jak każdy inny dowód, lecz merytorycznie wiąże Sąd w tym sensie, że Sąd nie może samodzielnie zmienić założeń, ustaleń i obliczeń biegłego.(zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2016 r. I ACa 310/16). 

r.pr. D. Śmiłek

Użytkowanie budynku a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Zgodnie z 6 ust. 2 u.p.o.l., jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy może być związany z rozpoczęciem użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. W tym przypadku chodzi oczywiście o rozpoczęcie faktycznego użytkowania budynku lub jego części. W takiej sytuacji nie muszą być spełnione warunki uprawniające do użytkowania budynku, o których mowa w art. 54 czy 55 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku nowo wybudowanych budowli albo budynków istotnym zdarzeniem – z punktu widzenia umiejscowienia w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego – jest zakończenie ich budowy albo rozpoczęcie użytkowania, ale to drugie tylko wówczas, gdy ma ono miejsce wcześniej, czyli przed ostatecznym zakończeniem budowy budowli albo budynku. Z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. wynika uzasadnione twierdzenie, że rozpoczęcie użytkowania budynku nawet jeszcze ostatecznie niewykończonego powoduje konieczność zapłacenia podatku od początku następnego roku i to ustalanego od całego budynku, co oznacza, że obowiązek ten dotyczy również budynku, który nie został wykończony czy przekazany do użytkowania. Należy także zauważyć, że ustawodawca zdecydował o powiązaniu powstania obowiązku podatkowego z „rozpoczęciem użytkowania budowli albo budynku”, a nie z formalnościami jak np. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Ustawowa definicja budynku jako przedmiotu opodatkowania takiej cechy nie podaje. (tak: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 października 2016 r. I SA/Bd 589/16).

r.pr. D. Śmiłek

Samoistne posiadanie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może prowadzić do zasiedzenia jej własności.

Dotychczasowa linia orzecznicza wskazywała, iż samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nie  może nabyć przez zasiedzenie własności nieruchomości, tylko co najwyżej użytkowanie wieczyste (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 r., II CSK 127/11 i uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r., III CZP 8/14).

Linia ta uległa zmianie bowiem Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów z dnia 09 grudnia 2016 r. (sygn. akt III CZP 57/16) ustalił, iż „Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.”

r.pr. D. Śmiłek

Za okres sprzed zasiedzenia służebności przesyłu wynagrodzenie nie przysługuje

Tak orzekł Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale z 30.11.2016 r. (sygn. akt III CZP 77/16). Oznacza to zatem brak możliwości dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego przez przedsiębiorcę przesyłowego i urządzenia przesyłowe w okresie kiedy termin zasiedzenia biegł.

W tym kontekście należy pamiętać aby obok powództwa o zasądzenie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania (powództwo to nie przerywa biegu zasiedzenia służebności przesyłu zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2014 r., sygn. akt II CZP 45/14) złożyć do sądu co najmniej wniosek o zawezwanie do próby ugodowej o wydanie nieruchomości lub usunięcie urządzeń aby przerwać bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłu. 

r.pr. D. Śmiłek