Przedawnienie roszczenia o zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., sygn. akt III CZP 33/14). 

r.pr. Dariusz Śmiłek