Obrót nieruchomościami warszawskimi a prawo pierwokupu Gminy

Właściciel „niezabudowanej nieruchomości warszawskiej” który uzyskał użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 Dekretu i wystąpił z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uzyskując prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie po dniu 13 października 2005 r. rozporządzając prawem własności takiej nieruchomości musi liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie bowiem ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 109 ust. 1 pkt 1) Gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe stanowisko zostało wyraźnie potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 06 marca 2015 r. (sygn. akt 111/14) gdzie wywiedziono, iż „Gminie przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej w drodze decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przyznanego na podstawie art. 7 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279 ze zm.), w prawo własności nieruchomości.”

r.pr. Dariusz Śmiłek

Podział nieruchomości przez użytkownika wieczystego

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r. (sygn. akt III CZP 116/14) Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste. 

Warto dodać, iż uchwała ta zapadła w odpowiedz na pytanie prawne w przedmiocie czy dopuszczalne jest wyzbycie się prawa do użytkowania wieczystego części nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej?​

 

r.pr. Dariusz Śmiłek

Art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami badany przez Trybunał Konstytucyjny.

Obecnie w Trybunale Konstytucyjny (sygn. akt P 6/13)z inicjatywy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie toczy się sprawa dot. art. 215 ust. 2. Pytanie Sądu Administracyjnego zmierza do ustalenia czy art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uzależnia prawo do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP?

Uznanie wskazanego przepisu za niekonstytucyjny rozszerzyłoby ewentualny krąg uprawnionych do odszkodowań za „nieruchomości warszawskie”.

 

r.pr. Dariusz Śmiłek