Pozwolenie na budowę nie oznacza dobrej wiary

Często w procesach  o bezumowne korzystanie z nieruchomości przedsiębiorcy przesyłowi powołują się dobrą wiarę, którą uzasadniają uzyskaniem pozwolenia na budowę dot. inwestycji liniowej.

W jednej ze spraw Sąd zadał pytanie Sądowi Najwyższemu o treści: „Czy zakład energetyczny, który objął w posiadanie służebność o treści odpowiadającej służebności przesyłu, w wyniku realizacji inwestycji przesyłowej, przebiegającej przez nieruchomości nie należące do przedsiębiorstwa przesyłowego, co do której wydane były decyzje administracyjne o lokalizacji linii przesyłowej i pozwolenie budowlane, bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia w trybie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1985.22.99), objął to posiadanie w dobrej czy też w złej wierze?

Uchwałą z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. akt CZP 76/15) Sąd Najwyższy udzielił następującej odpowiedzi:

„​Wybudowanie na cudzej nieruchomości urządzeń przesyłowych przez korzystające z nich przedsiębiorstwo po uzyskaniu decyzji wydawanych w procesie budowlanym nie rozstrzyga o możliwości zakwalifikowania posiadania nieruchomości, na której te urządzenia zostały posadowione, jako wykonywanego w dobrej wierze.”

r.pr. D. Śmiłek