Waloryzacja odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Często po wielu latach okazuje się, iż w ślad za wywłaszczeniem nieruchomości organ nie wypłacił odszkodowania. Powstaje pytanie jakie środki prawne przysługują w takiej sytuacji?

Otóż wedle art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wysokość odszkodowania, ustalona w decyzji, podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty. Przepis ten stanowi obecnie formalną podstawę do złożenia wniosku o waloryzację odszkodowania i jego wypłatę.

Jak się przyjmuje w orzecznictwie sądów administracyjnych zawarta w tym przepisie regulacja ma także zastosowanie do odszkodowania ustalonego na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów o wywłaszczeniach, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości oraz ustawy ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomość.

Co ważne warunkiem waloryzacji (rewaloryzacji) jest jednak stwierdzenie, iż odszkodowanie nie zostało wypłacone uprawnionemu – byłemu właścicielowi, bądź złożone do depozytu sądowego. Wykazanie przez organ w toku postępowania faktu wypłaty odszkodowania lub jego złożenia do depozytu sądowego skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie waloryzacji.

Złożenie wniosku o waloryzację nie jest ograniczone żadnym terminem ani nie ulega przedawnieniu. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 1996 r. IV SA 1118/97 Lex nr 47350: „1. Roszczenie pieniężne o wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość stanowi roszczenie cywilnoprawne, jednakże z woli ustawodawcy o tym roszczeniu orzeka się w drodze decyzji w postępowaniu administracyjnym i to zarówno pod rządami ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, jak i pod rządem obecnie obowiązującej ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Skoro tak, to realizacji tego roszczenia z wszystkimi tego konsekwencjami, a więc przede wszystkim trybem postępowania i oceną wszystkich skutków prawnych ( wraz z instytucją przedawnienia ), należy dokonywać na podstawie przepisów materialnego prawa administracyjnego. 2. Na gruncie prawa administracyjnego o przedawnieniu roszczenia, ustalonego decyzją administracyjną, można mówić jedynie wtedy, gdy przepis prawa wyraźnie tak stanowi. Skoro więc zarówno ustaw a z 1985 roku, jak i ustawa z 1997 roku nie przewidują przedawnienia roszczenia o wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, to tym samym roszczenie to nie ulega przedawnieniu, jeżeli wysokość tego roszczenia ustalona została decyzją administracyjną. Jest to zrozumiałe, skoro wszelkie obowiązki, nałożone decyzją administracyjną, podlegają wykonaniu niezależnie od upływu czasu, chyba że konkretny przepis prawa stanowi inaczej.”

 r.pr. D. Śmiłek

6 myśli w temacie “Waloryzacja odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

 1. Wojciech Kowalski 21 marca 2017 / 10:35 pm

  A JAK SIĘ TO MA DO NIERUCHOMOŚCI DEKRETOWYCH WARSZAWSKICH ?

  • r.pr. Dariusz Śmiłek 23 marca 2017 / 8:01 am

   w tym przypadku sprawa nie jest już taka oczywista gdyż podstawą prawną wywłaszczenia gruntów warszawskich był dekret Bieruta. Większość decyzji odszkodowawczych przyznających odszkodowanie w pieniądzu za grunt warszawski zostało wydanych w związku z art. 50 ust. 1 (od 06.04.1961 r. art. 53 ust. 1) ustawy ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Przepis ten stanowił, iż przepisy niniejszej ustawy dotyczące odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości stosuje się odpowiednio do odszkodowania za gospodarstwa rolne, sadownicze i warzywnicze na gruntach, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy przeszły na własność Państwa, jeżeli ich poprzedni właściciele lub następcy prawni tych osób, prowadzący wymienione gospodarstwa, pozbawieni zostaną użytkowania wspomnianych gruntów po wejściu w życie niniejszej ustawy. Skoro przewidziano odpowiednie stosowanie przepisów dot. wywłaszczenia w mojej ocenie istnieje również możliwość zastosowania do decyzji wydanych w tym trybie art. 132 ust. 2 ugn.

   r.pr. D. Śmiłek

 2. Antoni 14 sierpnia 2017 / 1:47 pm

  W jaki sposób oblicza się odsetki przy zastosowaniu waloryzacji? Odsetki od pierwotnej kwoty do dnia waloryzacji a zamiast pierwotnej kwoty – zwaloryzowana?

  • r.pr. Dariusz Śmiłek 16 sierpnia 2017 / 9:34 am

   W mojej ocenie należałoby policzyć odsetki za okres 3 lat (odsetki jako roszczenie okresowe ulegają przedawnieniu 3 letniemu) i doliczyć je do kwoty głównej świadczenia a następnie całość zwaloryzować.

   • Antoni 16 sierpnia 2017 / 9:53 am

    Dziękuję za odpowiedź.

    A czy w takim wypadku odsetki również nie ulegają przedawnieniu? Dlaczego nie miałyby dzielić losu roszczenia głównego, co do jego nieprzedawnialnego charakteru?

    Czy waloryzacji podlega kwota pierwotnego odszkodowania, czy kwota pierwotnego odszkodowania wraz z odsetkami? Ja sądzę, że tylko kwota pierwotnego odszkodowania, stąd moja propozycja liczenia odsetek od pierwotnej kwoty a waloryzacji kwoty pierwotnej bez odsetek.

   • r.pr. Dariusz Śmiłek 16 sierpnia 2017 / 10:19 am

    Witam,
    moja propozycja w takim przypadku jest niejako wykładnią na korzyść wnoszącego o waloryzację tj. do kwoty waloryzacji doliczamy odsteki za nieprzedawniony okres. Sama należność główna byłaby nieprzedawnialna ale w mojej ocenie inaczej należałoby podejść do odsetek za zwłokę, które są już stricte roszczeniem cywilnoprawnym i przedawnialnym w okresie 3 letnim. Naturalnie wskazanie konkretnego rozwiązania uzależnione jest od daty decyzji odszkodowawczej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s