Przedawnienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zobowiązanie do uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ma charakter zobowiązań okresowych, o czym przesądza fakt, iż mimo że prawo to jest ustalane na określony w umowie okres czasu, od 40 do 99 lat, to wnoszone opłaty roczne, dotyczą poszczególnych lat korzystania z nieruchomości. Pogląd taki dominuje także w orzecznictwie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r., II CKN 639/98, OSN 2000, Nr 6 poz. 121). Obowiązek zapłaty opłaty rocznej powstaje co do zasady z każdym rozpoczętym rokiem kalendarzowym trwania umowy, a termin wymagalności upływa z dniem 31 marca danego roku. Z tych względów roszczenie o zapłatę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, jako roszczenia okresowe ulegają przedawnieniu z upływem lat 3 (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym Gmina lub Skarb Państwa mogły skutecznie domagać się zaspokojenia swojego roszczenia, a skoro taka opłata powinna być uiszczana z góry za dany rok w terminie do 31 marca, to bieg terminu przedawnienia opłaty rocznej rozpoczyna się z dniem 01 kwietnia danego roku (a jeżeli jest to niedziela to następnym dniu roboczym).

Równocześnie nadmienić trzeba, iż złożenie wniosku o ustalenie, że wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty jest nieuzasadnione, albo uzasadnione w innej wysokości i rozpoznawanie wniosku w trybie administracyjnym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a następnie wniesienie sprzeciwu od orzeczenia SKO i przeniesienie sporu na drogę procesu cywilnego, ostatecznie zakończonego umorzeniem postępowania lub merytorycznym rozstrzygnięciem skutkuje czasowym wstrzymaniem wymagalności roszczenia w zakresie zapłaty opłaty. Zatem obowiązek uiszczania opłaty w dotychczasowej wysokości, na czas trwania postępowania, najpierw w trybie administracyjnym, a ewentualnie potem przed sądem powszechnym, zostaje niejako zawieszony gdzie opłata za użytkowanie wieczyste nie jest jeszcze zobowiązaniem wymagalnym.

Kolejno ostateczne zakończenie postępowania, czy to w trybie administracyjnym, prowadzonym przed SKO, czy później przed sądem powszechnym, uzasadnia dochodzenie opłaty w wysokości określonej w wypowiedzeniu lub ustalonej w opisanych postępowaniu, także za lata wstecz, od roku następnego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty. Zatem na czas trwania tych postępowań, zobowiązanie do zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości przewyższającej dotychczasową wysokość opłaty lub opłaty za kolejny rok nie jest wymagalne i w związku z tym nie rozpoczyna się bieg terminu ich przedawnienia (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny, sygn. akt I ACa 1337/12).

 Przeciwne stanowisko wyraził Edward Gniewek w glosie do Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 czerwca 2005 r. III CZP 37/2005 który stwierdził, iż: „Zatem użytkownik wieczysty popada w opóźnienie – w rozumieniu art. 481 w zw. z art. 455 kc – gdy nie spełnia świadczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego do 31 marca danego roku. W przypadku aktualizacji opłaty dłużnik – użytkownik wieczysty opóźnia się z zapłatą podwyższonej opłaty, gdy nie spełnia świadczenia do dnia 31 marca roku następującego po wypowiedzeniu wysokości opłaty. Stan opóźnienia powstaje, chociażby trwał jeszcze proces o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona w innej wysokości. Obowiązuje wszak skomentowana już wyżej ustawowa zasada, że ustalona ostatecznie wysokość opłaty obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty. Obowiązuje bez względu na wynik sporu o ustalający lub konstytutywny charakter orzeczenia zapadającego „w procesie aktualizacyjnym”.”

r.pr. Dariusz Śmiłek

Jedna myśl w temacie “Przedawnienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s