Roszczenia wynikające z zalania lub trwałego zajęcia gruntu przez wodę

W praktyce zdarza się, iż nieruchomość zostaje zalana czasowo przez wodę lub trale przez nią zajęta. Pojawia się zatem pytanie jakie roszczenia w takim przypadku przysługują właścicielowi gruntu?

Zaznaczyć trzeba, iż inne uprawienia będą przysługiwać przy czasowym lub przejściowym zajęciu gruntu przez wodę (zalanie wskutek powodzi) a inne w sytuacji gdy zajęcie gruntu przez wodę ma charakter trwały (stały).

W pierwszym przypadku tj. zalaniu gruntu podczas powodzi przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od właściciela wody jeżeli doszło do tego w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wody lub właściciela urządzenia wodnego. Jednocześnie właścicielowi posiadającemu grunty leżące w granicach polderu przeciwpowodziowego, zalanego podczas powodzi, przysługuje od właściciela wody odszkodowanie (art. 16 ustawy Prawo wodne).

Inne uprawienie przysługuje w przypadku trwałego zajęcia gruntu przez wodę. Zgodnie bowiem z art.17 ww. ustawy jeżeli śródlądowa woda powierzchniowa płynąca lub wody morza terytorialnego albo morskie wody wewnętrzne zajmą trwale, w sposób naturalny, grunt niestanowiący własności właściciela wody, grunt ten staje się własnością właściciela wody a dotychczasowemu właścicielowi gruntu przysługuje odszkodowanie od właściciela wody.

Na marginesie wskazać trzeba, iż od dnia 18.03.2011 r. obowiązuje zasada, iż wyspy oraz przymuliska powstałe w sposób naturalny na gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych gruntów, a nie właściciela wody.

Naprawienie powyższych szkód następuje na następujących zasadach:

  1. Naprawienie szkody obejmuje pokrycie strat poniesionych przez poszkodowanego; nie można dochodzić zatem utraconych korzyści;
  2. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 2 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zalaniu gruntu podczas powodzi albo o trwałym, naturalnym zajęciu gruntu przez wodę;
  3. Celem uzyskania odszkodowania należy zgłosić wniosek do organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego – do właściwego marszałka województwa; ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze decyzji, która jest niezaskarżalna.
  4. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa; droga sądowa przysługuje również w przypadku niewydania decyzji przez właściwy organ w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. Droga sądowa przysługuje po zatem wyczerpaniu ww. trybu.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s