Ostateczność decyzji „nieważnościowej” (nadzorczej) w rozumieniu art. 160 k.p.a.

Do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 k.p.a. (uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 r., III CZP 112/10).

Wedle art. 160 § 6 k.p.a. roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja stwierdzająca nieważność decyzji wydanej z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 albo decyzja, w której organ stwierdził, w myśl art. 158 § 2, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisu art. 156 § 1.

Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 21 listopada 2008 r. (V CSK 204/2008) decyzją ostateczną w rozumieniu art. 16, 127 § 3 i 160 § 6 k.p.a. jest pierwsza decyzja samorządowego kolegium odwoławczego (a zatem i ministra), gdyż nie przysługuje od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji, nawet wtedy, gdy strona złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 127 § 3 k.p.a.. Pogląd ten jest aktualny w stosunku do decyzji nadzorczych wydanych przez Ministra prowadzącego postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dekretowej, od których służyło prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a wydanych do dnia 11 kwietnia 2011 r..

Jednakże obecnie art. 16 ust. 1 k.p.a. (w wersji obowiązującej od dnia 11 kwietnia 2011 r.) wyraźnie stanowi, iż decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

3 –letni termin przedawnienia biegnie zatem albo od uzyskania ostateczności pierwszej decyzji wydanej przez właściwego Ministra albo po wydaniu decyzji utrzymującej w mocy pierwszą decyzję tj. wydanej w rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie stwierdzić trzeba, iż do postępowań nadzorczych niezakończonych wydaniem decyzji, a wszczętych przed dniem 11 kwietnia 2011 r. będzie stosować się art. 16 w nowym brzemieniu, wobec braku przepisów przejściowych w ustawie nowelizującej art. 16 k.p.a. (tj. ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) i obowiązywaniem zasady stosowania przepisów nowej ustawy.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s