Zwrot nieruchomości a nabycie użytkowania wieczystego z mocy prawa

Stan faktyczny w sprawie przedstawiał się następująco:

Decyzją z dnia (…) 1976 r. Naczelnik Dzielnicy (…) orzekł o wywłaszczeniu za odszkodowaniem części nieruchomości o powierzchni 3 ha2681 m2 z ogólnej powierzchni 21 ha3998 m2, położonej w W. przy ul. (…), stanowiącej własność D.Ś., z przeznaczeniem pod budowę bazy transportowo-magazynowej dla (…) oraz pod budowę ulic, bocznic, a także jako rezerwa pod inwestycję związaną z budową dzielnicy (…).

Decyzją z dnia (…) 1978 r. Urząd Dzielnicy (…) przekazał (…) w użytkowanie teren o łącznej powierzchni 7 ha1828 m2, w skład którego wchodził grunt następcy prawnego D.Ś. o powierzchni 2 ha9907 m2, objęty księgą wieczystą o numerze (…).

W (…) 1991 r. następca prawny D.Ś. wystąpił z wnioskiem o zwrot gruntów, z których został wywłaszczony, wobec niezrealizowania celu wywłaszczenia.

Decyzją z dnia (…) 1996 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w W. orzekł o zwrocie powodowi wywłaszczonego gruntu, obejmującego działki numerach (…) i (…) z obrębu (…) położone w W. w rejonie ulic (…) i (…), a także o dokonaniu rozliczenia z tego tytułu pomiędzy powodem i Skarbem Państwa.

Ostateczną i prawomocną decyzją z dnia (…) 2000 r. Wojewoda M. uchylił decyzję o zwrocie nieruchomości i umorzył postępowanie w sprawie w I instancji. W jej uzasadnieniu wskazał, że stosownie do art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 r. Nr 115 poz. 741 ze zm.) byłemu właścicielowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, w odniesieniu do której przed wejściem w życie ustawy ustanowiono prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej. Ponieważ w odniesieniu do przedmiotowego gruntu (…)nabyła z dniem wejścia w życie ustawy (…) prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej Kw (…), prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stało się bezprzedmiotowe. Orzekający w sprawie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał z kolei, iż w przypadku powstania z mocy prawa użytkowania wieczystego na rzecz (…), postępowanie o zwrot obciążonej tym prawem nieruchomości, w tym badanie przesłanki zbędności na cel wywłaszczenia, może toczyć się dopiero po ewentualnym rozwiązaniu użytkowania wieczystego przez sąd powszechny na drodze cywilnoprawnej. Jest tak dlatego, że badanie skuteczności nabycia prawa użytkowania wieczystego przez (…) nie leży w zakresie kompetencji organów administracji publicznej, ani sądów administracyjnych.

Rozwiązaniem powyższego problemu może być ponowienie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości wraz z wniesieniem powództwa o ustalenie, że dany podmiot nie nabył z dniem (…) na podstawie art. …. ustawy z dnia ……. prawa użytkowania wieczystego części działki o numerze ewidencyjnym (…) z obrębu (…) położonej w (…) przy ul. (…). Jako podstawę faktyczną roszczenia należy wskazać okoliczność, że nie zostały spełnione przesłanki ustawowe uwłaszczenia, skoro przed dniem (…)przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna na cel wskazany w decyzji o wywłaszczeniu i podlegała zwrotowi na rzecz byłego właściciela.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s